หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

25 พ.ค. 66 15:39

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

23 พ.ค. 66 13:39

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

8 พ.ค. 66 15:18

แจ้งโอนเงิน พตส. คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

2 พ.ค. 66 11:25

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 18 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

18 เม.ย. 66 14:29

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 31 มีนาคม 2566

- พตส. คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

- ค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร  รพ.ดาวน์โหลดที่นี่  สสอ.ดาวน์โหลดที่นี่

- เงินค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลดที่นี่

31 มี.ค. 66 16:01

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 27 มีค 66 ดาวน์โหลดที่นี่

27 มี.ค. 66 16:07

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 7 มีนาคม 2566

- พตส.ดาวน์โหลดที่นี่

- คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

- ฉ.11 ดาวน์โหลดที่นี่

8 มี.ค. 66 08:35

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 28 กพ. 2566

- รพ.ดาวน์โหลดที่นี่      - สสอ.ดาวน์โหลดที่นี่

28 ก.พ. 66 09:18

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

10 ก.พ. 66 10:02

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งโอน พตส.ดาวน์โหลดที่นี่

แจ้งโอน คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

2 ก.พ. 66 14:53

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดที่นี้

27 ม.ค. 66 10:17

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 29 ธันวาคม 2565

- รพ.ดาวน์โหลดที่นี่           -สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่


29 ธ.ค. 65 17:33

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 27 ธันวาคม 2565

- ค่าตอบแทน ฉ.11 ดาวน์โหลดที่นี่

- ค่าตอบแทน พตส. ดาวน์โหลดที่นี่

- ค่าตอบแทน ชันสูตรพลิกศพ ดาวน์โหลดที่นี่

27 ธ.ค. 65 11:39

แจ้งโอนเงินค่าบริการฉีดวัคซีน (กลุ่มมีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย)

ดาวน์โหลดที่นี่

15 ธ.ค. 65 15:50

แจ้งโอนเงิน พตส. ดาวน์โหลดที่นี่

9 ธ.ค. 65 08:44

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร  โอนวันที่ 1 ธันวาคม 2565 

- รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

- สสอ.ดาวน์โหลดที่นี่

6 ธ.ค. 65 15:32

แจ้งโอนเงิน พตส. เดือน พฤศจิกายน 2565 โอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลดที่นี่

6 ธ.ค. 65 15:28

แจ้งโอนเงิน พตส. เดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

7 พ.ย. 65 15:47

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

2 พ.ย. 65 15:47
 

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

28 ต.ค. 65 16:11

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

25 ต.ค. 65 15:07

งบทดลองประจำปี 2565

19 ต.ค. 65 10:27
 

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

17 ต.ค. 65 11:20

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 29 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

29 ก.ย. 65 16:21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
42
ระเบียนที่ 1 - 25 / 1043    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 27 พ.ย. 63
2 แบบสัญญาการยืมเงิน 27 พ.ย. 63
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
 
นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
  
นางสาวเสาวณี   ธรรมปัต
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวชนะจิต  กุลพา
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

นางสาวรสริน  เจริญชัยชนะกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวพัชริดา  พองพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7