หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงิน ค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลดที่นี่

แจ้งโอนเงิน ค่ายาสมุนไพรฯ ดาวน์โหลดที่นี่

13 มิ.ย. 67 11:05

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

6 มิ.ย. 67 11:22

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลดที่นี่

27 พ.ค. 67 10:27

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

16 พ.ค. 67 14:59

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

14 พ.ค. 67 11:24

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

2 พ.ค. 67 15:12

 แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 30 เมษายน 2567

- โอนเงินรักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร  ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงิน พตส/คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

29 เม.ย. 67 15:27

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 25 เมษายน 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

26 เม.ย. 67 10:00

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา  ดาวน์โหลดที่นี่

23 เม.ย. 67 15:07

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีหนี้ ดาวน์โหลดที่นี่

10 เม.ย. 67 13:32

แจ้งโอนเงินโอนวันที่ 29 มีนาคม 2567

- แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ดาวน์โหลดที่นี่

- แจ้งโอนเงิน พตส./คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

29 มี.ค. 67 10:00

แจ้งโอนเงินโอนวันที่ 22 มีนาคม 2567

- เงินค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลดที่นี่

- เงินค่ายาสุมนไพร ดาวน์โหลดที่นี่


22 มี.ค. 67 14:22

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 18 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

18 มี.ค. 67 11:12

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- พตส. / คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

- ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร ดาวน์โหลดที่นี่

29 ก.พ. 67 08:32

แจ้งโอนเงิน โอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โอนเงินค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลดที่นี่

โอนเงินค่ายาสมุนไพร ดาวน์โหลดที่นี่

23 ก.พ. 67 13:35

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

15 ก.พ. 67 09:08

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

14 ก.พ. 67 10:56

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

8 ก.พ. 67 10:31

หนังสือรับรองรายได้ พนักงานราชการ ปี 2566

ดาวน์โหลดที่นี่

8 ก.พ. 67 09:47
 

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 31 มกราคม 2567

- โอนเงิน พตส. / คตส. ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฯ ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ดาวน์โหลดที่นี่

โอนเงินงบประมาณอื่นๆ ดาวน์โหลดที่นี่

31 ม.ค. 67 09:00

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดที่นี้

22 ม.ค. 67 14:18
 

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 19 มกราคม 2567

- โอนเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดที่นี่

19 ม.ค. 67 11:22

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 16 มกราคม 2567

- โอนเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดที่นี่

16 ม.ค. 67 11:30

แจ้งโอนเงินวันที่ 15 มกราคม 2567

     -  โอนค่ายาสมุนไพร   Download

     -  โอนเงินค้ำประกันสัญญา  Download

15 ม.ค. 67 14:45

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 15 มกราคม 2567

- โอนเงินงบประมาณ(1) ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินงบประมาณ(2) ดาวน์โหลดที่นี่

15 ม.ค. 67 10:51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
44
ระเบียนที่ 1 - 25 / 1099    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 27 พ.ย. 63
2 แบบสัญญาการยืมเงิน 27 พ.ย. 63
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
 
นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
  
นางสาวเสาวณี   ธรรมปัต
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวชนะจิต  กุลพา
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

นางสาวรสริน  เจริญชัยชนะกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวพัชริดา  พองพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette