E-office

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 มิ.ย. 65 10:51

2 พ.ค. 65 11:04

2 พ.ค. 65 11:03

ประกาศรางวัลโครงการ ก้าวท้าใจ Season 3

>> ตรวจสอบรายชื่อ

24 ม.ค. 63 09:39

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้วยโปรแกรม H4U 

24 ม.ค. 63 09:34

โปรแกรมแปลผล IQ & EQ >คลิก<

11 ก.ย. 62 09:09

สรุปตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร รอบที่ 2 ปี 2562 

9 ส.ค. 62 11:28

มาตราการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

(ตามกลุ่มวัย)

9 ส.ค. 62 10:29

"ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2

28 ก.พ. 62 09:08

"ภาพกิจกรรม"

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch

27 ก.พ. 62 13:48

งานพระสงฆ์

18 ก.พ. 62 09:44

ครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลเพื่อยกระดับไอคิว

14 ธ.ค. 61 17:03

ประชาสัมพันธ์คลังความรอบรู้ด้านสุขภาพ

*คลังความรู้คู่สุขภาพ* เขตสุขภาพที่ 8 

26 พ.ย. 61 14:54

61 - 11 - 17 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

21 พ.ย. 61 10:34

61 - 11 - 16 ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่

19 พ.ย. 61 15:05

หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก 

24 ต.ค. 61 09:54

ลัสูจิณิ -->เอกสาร<--

16 ต.ค. 61 10:24

นโยบาย 3ก กิน กระตุ้น กระตุก -->เอกสาร<--

11 ต.ค. 61 19:27

 ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ แบบสมัครคัดเลือก

17 ก.ย. 61 14:23

 แบบประเมินตนเองศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล คุณภาพ ปลอดโรค ++ดาวน์โหลดเอกสาร++

14 ก.ย. 61 14:59
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 58    
ภาพกิจกรรม
61-11-06 ประชุมหมอชวนวิ่ง ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
61-11-06 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-16 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-11-17 กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
61-12-14 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
62-01-02 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
62-01-08 ประชุมส่งเสริมและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร
62-01-12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
62-02-25 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
62-02-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2
62-03-21 สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บ้านกุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
62-06-05 ประชุมข้าราชการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก
62-10-11 ร่วมวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก
63-01-15 หน่วยแพทย์พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุด เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินตจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2
63-01-11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
63-02-12 หน่วยแพทย์พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุด เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3
63-07-10 จัดประชุมป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และความรุนแรงเด็กและสตรี
63-07-10 ประชุม Zoom คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก
21-4-65 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น เสริมสร้างทักษะชีวิต(Life Skill)

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางสุภาณี กิตติสารพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

งานบริหารงานบุคคล/แผนงาน/งบประมาณ
นโยบาย 3 ก./ ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น/ งานนิเทศงาน คปสอ.

นายถาวร เมฆราช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
งานโภชนาการ / งานไอโอดีน
งานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
งานนิเทศงาน คปสอ.

นางชนิกา ทองอันตัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  งานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ / คลินิกผู้สูงอายุ

Aging Clinic Quality องค์กรรอบรู้สุขภาพ 

นางสาวลีลวัฒน์ กองศูนย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานกลุ่มแม่และเด็ก(ทารกแรกเกิด)

นางสาวศิริวรรณ  ณ นครพนม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 งานหน่วยแพทย์ พอ.สวและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / หน่วยปฐมพยาบาล

งานรับเสด็จฯ / งานปลูกถ่ายอวัยวะ

นายจักรกฤษ อินปากดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานกลุ่มวัยทำงาน / DPAC Clinic 
ออกกำลังกาย /งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
งานตรวจสุขภาพประจำปี

นายวัชรพล วงศ์สูง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 
วัดส่งเสริมสุขภาพ /
โปรแกรมรายงานสุขภาพพระสงฆ์

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานกลุ่มวัยรุ่น/ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น/
อนามัยเจริญพันธุ์
คลินิกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย RSA

นางสาวเมทินี ชาติชำนิ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานวัยเรียน/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ GSHPS

โรงเรียน กพด.

 

งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1258 ต่อ 1221, 1222

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette