หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2566เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และชี้แจงประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการรับทราบ โดย นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) >>> ภาพประกอบข่าว

30 ม.ค. 66 15:42

โครงการอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctorรุ่นที่ 2/2566 เขตสุขภาพที่ 8

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 เขตสุขภาพที่ 8(Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor) Module 1 ผ่านระบบ Zoom Meetingโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลสกลนคร และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8ดำเนินการจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมาลองเดอ โรงแรมเอ็นเอชดิเอลลิแกนท์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครโดยมี นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสกลนครเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 8 รวมจำนวน 20คน >>> ภาพประกอบข่าว

30 ม.ค. 66 15:04

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยราชการ และการชี้แจงภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญ โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) >>> ภาพประกอบข่าว

30 ม.ค. 66 11:17

กิจกรรม “วัน อสม.แห่งชาติ อ.วาริชภูมิ ประจำปี 2566” และ KICK OFF “โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566” อสม.ใส่ใจดูแลคัดกรองผู้สูงอายุ อ.วาริชภูมิ

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แห่งชาติ อำเภอวาริชภูมิ ประจำปี 2566” และกิจกรรม kick off “โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566” อสม.ใส่ใจดูแลคัดกรองผู้สูงอายุ อำเภอวาริชภูมิ พร้อมมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ระดับอำเภอ และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ,นายอำเภอวาริชภูมิ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ , สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่ง , หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร , สมาชิกชมรม อสม.อำเภอวาริชภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 1,100 คน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  >>> ภาพประกอบข่าว

28 ม.ค. 66 14:42

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน Train the trainer for Road safety Instructor Thailand

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด นายแพทย์เชี่ยวชาญ (PM ECS) เป็นผู้แทนกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน Train the trainer for Road safety Instructor Thailand ภายใต้โครงการ Thailand Safe Youth Program จากจังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย รวมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมี นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย , ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ กองป้องกันการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ >>> ภาพประกอบข่าว

27 ม.ค. 66 16:22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
558
ระเบียนที่ 1 - 5 / 2786    
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม "โครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ" ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 65 14 พ.ย. 65
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 30 พ.ย. 66
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 30 ก.ย. 65
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 30 ก.ย. 65
5 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว ตามพระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 แบบออนไลน์ 30 ก.ย. 65
6 ประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายบัตรกิจกรรมเดิน - วิ่ง "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน" ประจำปี พ.ศ. 2565 15 ก.ย. 65
7 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 ก.ย. 65
8 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกอล์ฟมุทิตาจิต 10 ก.ย. 65
9 ขอเชิญร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 7 ก.ย. 65
10 ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 31 ส.ค. 65
11 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2" 31 ส.ค. 65
12 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ทิศทางและแนวโน้มการบริหารกำลังคนด้านการพยาบาลหลังการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขและหลังสถานการณ์โควิด 19" 24 ส.ค. 65
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 31 ส.ค. 65
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 31 ส.ค. 65
15 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ 5 ก.ย. 65
16 ขอความอนุเคราะห์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 31 ส.ค. 65
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 31 ก.ค. 65
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 31 ก.ค. 65
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 31 ก.ค. 65
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 31 ก.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 20 / 218    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7