หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานเครือข่ายที่มีการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ

วันที่ 13 - 14มิถุนายน 2567 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ เภสัชกรกิตติศักดิ์ ไท้ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานเครือข่ายที่มีการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้นำคณะทำงานและภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) จำนวน 1 ชุมชน และโรงเรียน อย.น้อย จำนวน 2 แห่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานและได้รับรางวัล Best Practice รางวัลชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) เขตสุขภาพที่ 8 ชุมชนบ้านโนนอุดม ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส, รางวัล Best Practice ด้านนวัตกรรม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร และรางวัล Best of the Best โรงเรียน อย.น้อย ด้านนวัตกรรม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านขาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมแกรนดืริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี >>> ภาพประกอบข่าว

15 มิ.ย. 67 11:54

อบรมการบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันศุกร์ที่ 14มิถุนายน 2567 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 อาคารพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังงหวัดสกลนคร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดการอบรม“การบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อขับเคลื่อนงานโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านตามเกณฑ์ระดับท้าทายตามกรมอนามัยกำหนด โดยมี นางจริยา เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานร่วมจัดการอบรมฯ และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน GREEN & CLEAN Hospital Challengeในโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 57คน >>> ภาพประกอบข่าว

15 มิ.ย. 67 11:52

โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567

วันศุกร์ที่ 14มิถุนายน 2567 เวลา 09.30น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กิจกรรม 5 ส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ด้วยการนำหลักการ 5ส มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน โดยมี นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนอกจากกิจกรรม 5 ส แล้ว ยังมีกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567จำหน่ายผักปลอดสารพิษจากเกษตรกร รับซื้อขยะรับประทานอาหารร่วมกัน กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกภายใต้แนวคิด “Dengue heroes towards zero death รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายเป็นศูนย์” เนื่องด้วยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day >>> ภาพประกอบข่าว

15 มิ.ย. 67 07:42

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 13มิถุนายน 2567 เวลา 10.00น. นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสกลนคร (Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor) โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8และศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือเป็นผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเพียงพอต่อการบริการ และสามารถดูแลประชาชนตามหลักการที่ถูกต้อง และช่วยยกระดับคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2Module โดยจัดอบรม Module 1ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 และ Module 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเปรมปรีดา ชั้น 2 โรงแรมเดอะมาเจสติคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ แพทย์หญิงพิรุณี สัพโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 8 รวมจำนวน 25คน >>> ภาพประกอบข่าว

13 มิ.ย. 67 19:00

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชนผ่านกลไก อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 13มิถุนายน 2567 เวลา 09.00น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ทันตแพทย์ทรงพล แสงงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชนผ่านกลไก อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โดย กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ดำเนินการจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 เพื่อขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่ จำนวน 193 คน และเพื่อเป็นการฟื้นฟู ติดตามประเมินผล ธำรงรักษาศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน จำนวน 23 แห่ง (80 คน) โดยมี นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ร่วมจัดการอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไห จังหวัดนครพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ภาพประกอบข่าว

13 มิ.ย. 67 18:52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
711
ระเบียนที่ 1 - 5 / 3554    
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 พ.ค. 67
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567 31 มี.ค. 67
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 31 มี.ค. 67
4 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและการนำเสนอผลงานของพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 26 ก.พ. 67
5 คู่มือแนวทางการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยแรงงานไทยและคนไทยในต่างประเทศ (e-book) 31 มี.ค. 67
6 ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจรในโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais From Heart Disease) ปีงบประมาณ 2567 15 ก.พ. 67
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 29 ก.พ. 67
8 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือก "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข" ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 7 6 ก.พ. 67
9 ขอความอนุเคราะหืตอบแบบสอบถามโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 31 ม.ค. 67
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2566 31 ต.ค. 66
11 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและให้ความรู้ความปลลอดภัยทางถนน เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ 31 ต.ค. 66
12 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ ภายในปี ค.ศ. 2030 28 ต.ค. 66
13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ 30 ก.ย. 66
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 30 ก.ย. 66
15 เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 31 ต.ค. 66
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566 30 ก.ย. 66
17 ขอเชิญประชุมประจำปี 2566 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 18 ก.ย. 66
18 ขอเชิญส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 พ.ย. 66
19 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ประจำปี พ.ศ.2566 17 ก.ย. 66
20 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2566) 29 ก.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 20 / 250    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette