รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 8
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 1โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยจังหวัดสกลนครได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน ระดับ รพ.สต. และ ระดับ รพ. ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท  รพ.สต. ได้แก่
Unseen-In-J (นายธาดา  ศูนย์จันทร์ รพ.สต.บ้านโคก  อ.พรรณานิคม)
และผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
Welfare 4 Or-Sor-Mor (นายมงคล  โชติแสง  รพ.สต.บ้านแร่ อ.พังโคน)
โปรแกรมตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลในโปรแกรม HIS หน่วยงาน (นายจิรวัฒน์  ยาทองไชย รพ.โคกศรีสุพรรณ)  ประกาศผลรางวัล คลิ๊ก

27 ส.ค. 58 10:24

การอบรมหลักสูตร PHP สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

การอบรมการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขสกลนคร วันที่ 19 -20 ม.ค. 58 โดยมีวิทยากรจากทีมศูนย์ ICT  สสจ.สกลนนครโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP มากมายจากหลายอำเภอ

20 ม.ค. 58 13:27

การใช้งานโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ อ.เมือง, อ.โพนนาแก้ว, อ.เต่างอย, อ.ภูพาน, อ.กุสุมาลย์, อ.กุดบาก

การอบรมใช้งานโปรแกรม JHCIS ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 12 ม.ค. 58 โดยมีวิทยากรจากทีมศูนย์ ICT  สสจ.สกลนครและทีมวิทยากรจากอำเภอ  และมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร JHCIS รุ่นที่ 3 จาก อ.เมือง, อ.โพนนาแก้ว, อ.เต่างอย, อ.ภูพาน, อ.กุสุมาลย์, อ.กุดบาก

12 ม.ค. 58 10:11

การใช้งานโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 1  

การอบรมใช้งานโปรแกรม JHCIS ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลยุพราชสว่างแดนดิน  วันที่ 8 ม.ค. 58 โดยมีวิทยากรจากทีมศูนย์ ICT  สสจ.สกลนครและทีมวิทยากรจากอำเภอ  และมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร JHCIS รุ่นที่ 1 จาก อ.เจริญศิลป์, อ.สว่างแดนดิน, อ.ส่องดาว, อ.บ้านม่วง

8 ม.ค. 58 15:25

การใช้งานโปรแกรม HosXP สำหรับเจ้าหน้าที่

การอบรมใช้งานโปรแกรม HosXP  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 7 ม.ค. 57 โดยมีวิทยากรจาก รพร.สว่างแดนดิน และมีผู้เข้าร่วมอบรม จากหลายอำเภอ  โดยบรรยากาศการอบรมเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายอำเภอ

7 ม.ค. 58 11:34

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java script และ JQuery

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรม  "หลักสูตร Java script และ Jquery "  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 24-25 ธ.ค. 57 มีผู้เข้าร่วมอบรม จากหลายอำเภอ  โดยวิทยากรจากศูนย์ ICT สสจ.สกลนคร

25 ธ.ค. 57 10:11

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 8

ทีมพัฒนาระบบฐานข้อมูล Admin เขต 8 ร่วมพัฒนา Script และติดตั้งโปรแกรม Cockpit58 v.43 แฟ้ม โดยได้มีทีม Admin จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย นครพนม และสกลนคร  ณ  ห้องประชุม โรงแรมพี.ซี.สกลนคร  วันที่ 22-23 ธ.ค. 57

 

23 ธ.ค. 57 11:31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

บรรยากาศผู้เข้ารับการอบรม  "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์"  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  วันที่ 11,12,15 ธ.ค. 57 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม มากกว่า 30 คนจากหลายอำเภอ  โดยวิทยากรจากศูนย์ ICT สสจ.สกลนคร
หลักสูตรการอบรมวันนี้
- พื้นฐานความรู้ฐานข้อมูล
- แนะนำโปรแกรมพื้นฐานในการจัดการฐานข้อมูล
- คำสั้งพื้นฐานในการใช้งาน Mysql เบื้องต้น

11 ธ.ค. 57 13:16

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม
     - หนังสือเชิญประชุม Hosxp
       - หนังสือเชิญประชุม DWARD
      
- หนังสือเชิญประชุม JHCIS
       หนังสือเชิญประชุม ผู้ดูแลระบบ
       หนังสือเชิญประชุม PHP
       -
หนังสือเชิญประชุม การใช้งานโปรแกรมจองห้องประชุม

ดาวโหลด :
 หนังสือเชิญอบรม    กำหนดการอบรม MySql

9 ธ.ค. 57 14:32

ดาวน์โหลดหนังสือ ICD-10-TM for PCU

หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 1 : ตารางการจัดกลุ่มโรคและดรรชนีรหัสโรค
หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 2 : ตารางการจัดกลุ่มหัตถการและดรรชนีรหัสหัตถการ 
หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 3 : แนวทางการบันทึกข้อมูลบริการคำวินิจฉัยโรคและการให้รหัส ICD-10-TM สำหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 
หนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 4 : ตารางการจัดกลุ่มกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชนและดรรชนี

สรุปการประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Jhcis

 
9 ธ.ค. 57 14:03
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121-1123 E-mail:  [email protected]

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette