..:: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร::..


      คู่มือการบันทึกข้อมูล

หน่วยงานภายในสสจ

ระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)
งานจองห้องประชุม


ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
ระบบ UserAuthen
Cyber Security
ระบบกล้อง CCTV
DWARD
E- Conference
JHCIS สกลนคร
HosXp สกลนคร


งาน Palliative Care
PMQA
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
PCU/NPCU
Service Plan


พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง
RDU
เภสัชกรรมปฐมภูมิ


ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พ.ย. 66 11:10
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 1 / 4    
PM 2.5
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 สุขภาพดีเริ่มต้นที่แอปไลฟ์ดี 26 ต.ค. 66
2 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2567 26 ต.ค. 66
3 การสนับสนุนทรัพยากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 26 ต.ค. 66
4 แนวทางการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสถานการณ์กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง กรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 26 ต.ค. 66
5 แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2567 26 ต.ค. 66
6 แนวทางการดำเนินงานของคลินิกมลพิษ 26 ต.ค. 66
7 สถานการณ์และแนวโน้มฝุ่น ปี 2567 26 ต.ค. 66
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
GREEN CLEAN Hospital
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 เกณฑ์การประเมิน GCH รพ.สต. ปี2567 29 พ.ย. 66
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
อาชีวอนามัยและโรคจากการประกอบอาชีพ
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 แนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ปี 2567 29 พ.ย. 66
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
งานสุขาภิบาลอาหาร น้ำ และอาหารปลอดภัย
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
กฏหมายสาธารณสุข
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
เอกสารตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 CITY MODELs 29 พ.ย. 66
2 Quick Win12 (ประเด็นที่ 12 เศรษฐกิจสุขภาพ) 29 พ.ย. 66
3 Quick Win 13 (ประเด็นที่ 13 นักท่องเที่ยวปลอดภัย 29 พ.ย. 66
4 แผนงานโครงการและตัวชี้วัดกระทรวง 29 พ.ย. 66
5 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 29 พ.ย. 66
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
คู่มือ/เอกสารเผยแพร่
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 เกณฑ์การประเมิน GCH รพ.สต. ปี2567 29 พ.ย. 66
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

E-office

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1511 - 1513

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette