..:: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร::..


      คู่มือการบันทึกข้อมูล

หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน  OCC-นบ 01 Rev.63  ดาวน์โหลด

10 ก.ย. 63 10:54

การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile  :  OEHP)  
OEHP03 
OEHP04 
คู่มือโปรแกรม QGIS สสจ.สกลนคร
โปรแกรม QGIS

29 เม.ย. 62 22:52

  

เกณฑ์และแนวทางประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 62  ดาวน์โหลด    รพศ./รพท.   รพช.  รพ.สต.    

30 มี.ค. 62 21:07

1. แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มน้ำแข็งในร้านอาหารและแผงลอย (การตรวจโดยใช้ SI-2)

2. แบบรายงานอาหารปลอดภัยลดโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงเขตสุขภาพที่ 8

24 ส.ค. 59 15:39

แบบรายงาน อาหารและน้ำปลอดภัย จังหวัดสกลนคร ปี 2559 (ปรับปรุง เม.ย.59) Download

27 เม.ย. 59 11:43
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 5 / 20    
GREEN CLEAN Hospital
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
งานชีวอนามัยและโรคจากการประกอบอาชีพ
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
งานสุขาภิบาลอาหาร น้ำ และอาหารปลอดภัย
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
คู่มือ/เอกสารเผยแพร่
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
1 คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 ต.ค. 64
2 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 28 ต.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
กฏหมายสาธารณสุข
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     
เอกสาร
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 17
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 18
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 19
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 20
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 


 
นายบุญนาค  แพงชาติ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

 

  นางทัศนีย์  สดใส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

นายจำรัส  ประคำมินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวกุณชญา  ฉายแม้น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสาวจุฬามาศ  บุญมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวไอรดา  ไชยโยธา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางนิจพร  ชินโฮง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวฉัตรประวีร์  สุขพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุข

 

นางสาวมัชฌิมา  แสงสว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

คู่มือ

E-office

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1511 - 1513

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7