หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร
เมืองสมุนไพร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
   -  Cyber Security
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS
ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ


งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 <<อ่านเพิ่ม>> 

24 พ.ค. 66 11:38

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 <<อ่านเพิ่ม>>

24 พ.ค. 66 11:36

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับ อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสกลนคร <<อ่านเพิ่ม>>

22 พ.ค. 66 11:14

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<อ่านเพิ่ม>>

22 พ.ค. 66 10:56

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<อ่านเพิ่ม>>

22 พ.ค. 66 10:49

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร <<อ่านเพิ่ม>> <<ใบสมัคร>>

16 พ.ค. 66 12:05

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ<<อ่านเพิ่ม>>

8 พ.ค. 66 09:13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<อ่านเพิ่ม>>

26 เม.ย. 66 09:31

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<อ่านเพิ่ม>>

26 เม.ย. 66 09:29

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<อ่านเพิ่ม>>

26 เม.ย. 66 09:25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
59
ระเบียนที่ 1 - 10 / 585    
การประเมินบุคคลและผลงาน
การรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
        1. หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข
              ► ว 1376 ลว. 24 มี.ค. 65
        2. แบบฟอร์ม/เอกสาร
20 เม.ย. 65 11:46
การประเมินระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
        1. หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข
        2 แบบฟอร์ม/เอกสาร
20 เม.ย. 65 11:41
การประเมินระดับชำนาญงาน
        1. หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข
        2. แบบฟอร์ม/เอกสาร
20 เม.ย. 65 09:07
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และขอรับเงินประจำตำแหน่ง
     
เอกสาร
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับประเมินและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 30 ก.ย. 65
2 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน 31 ต.ค. 65
3 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (ขอรับเงินประจำตำแหน่ง) 31 ต.ค. 65
4 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (แพทย์-ทันตแพทย์) ระดับชำนาญการ 31 ต.ค. 70
5 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (ระดับเชี่ยวชาญ) 31 ต.ค. 70
6 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (ระดับชำนาญการพิเศษ) 31 ต.ค. 70
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
รับสมัคร/คัดเลือกบุคลากร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 30 ก.ย. 66
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 30 ก.ย. 66
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 9 มิ.ย. 66
4 ประกาศรับสมัครตัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 66
5 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 66
6 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 6 มิ.ย. 66
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร รพ.บ้านม่วง 30 พ.ค. 66
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 19 พ.ค. 66
9 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา 25 พ.ค. 66
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 พ.ค. 66
11 รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 31 พ.ค. 66
12 รับสมัครคักเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) สสจ.ตรัง 12 พ.ค. 66
13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี 15 พ.ค. 66
14 ประกาศรับย้าย / รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 5 อัตรา สจ.อำนาญเจริญ 31 พ.ค. 66
15 ขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 31 พ.ค. 66
16 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 12 พ.ค. 66
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 30 ก.ย. 66
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 66
19 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 66
20 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผุู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
60
ระเบียนที่ 1 - 20 / 1196    
ประชุม/อบรม/สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 29 มิ.ย. 66
2 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2566) 31 พ.ค. 66
3 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื่องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 12 พ.ค. 66
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ 2 หลักสูตร 17 มิ.ย. 66
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ 16 21 ก.ค. 66
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสุดยอดผู้นำ 23 มิ.ย. 66
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อพัมนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 20 พ.ค. 66
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update management of high risk pregnancy 2023 (ประชุมออนไลน์) 31 พ.ค. 66
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566 23 มิ.ย. 66
10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสุง โครงการร่สมทุนรัฐและเอกชนเพื่อความยั่นยืน 29 มิ.ย. 66
11 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้บริหารการเงินการคลังและการจัดเก้บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 14 ก.ค. 66
12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ และอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ 27 มิ.ย. 66
13 ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลตะกั่วป่า 17 พ.ค. 66
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Shaping the Future of Nursing Research & Education for the Sustainable Development Goals 11 ก.ค. 66
15 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 หลักสูตร 31 ก.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
121
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1807    
ศึกษาต่อ
     
ข่าวศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 15 ม.ค. 56
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 รุ่นที่ 25 1 ก.พ. 56
3 คณะสาธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 19 เม.ย. 56
4 เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การจัดการสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
5 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 5 / 60    
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
     
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญส่งรายชื่อแพทย์ เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 31 ส.ค. 66
2 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 31 พ.ค. 66
3 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2566 25 เม.ย. 66
4 โปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก สำหรับการปาฐกถา วีกิจ วีรานุวัตติ์ และ Presidential Lecture ประจำปีพุทะศักราช 2566 23 เม.ย. 66
5 การเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 31 ต.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 5 / 31    
การนำเนอผลงานวิชาการ
     
เสนอผลงานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง 19 พ.ค. 66
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 18 พ.ค. 66
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนให้ดำรงตำแหน่งปรพเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 15 พ.ค. 66
4 รับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 26 เม.ย. 66
5 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 11 เม.ย. 66
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 5 / 22    
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
การมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบัติราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบการลา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การลาศึกษาต่อและฝึกอบรม
JOB Discription 2023
ดาวน์โหลดเอกสาร/
แบบฟอร์ม/ใบลาประเภทต่างๆ
 
 

ทำเนียบบุคลากร

นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอรพินท์  วรรณขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมรรถชัย  ยาทองไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
นางสาวเกษราพร จันทร์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางศิริพร  ฉ่ำมณี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนัชชา  แสนหูม
นักทรัพยากรบุคคล
นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววริศรา  ประทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7