หน่วยงานภายในสสจ

ะบบระบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR

กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสกลนคร

งานการเงิน
งานพัสดุ
งานธุรการ
ข่าวประกวดราคา
หมวดยานพาหนะ


งาน R2R
ศูนย์ข้อมูลข่าว สาร
ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E- Conference
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
งานประชาสัมพันธ์
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


งานสุขภาพประชาชน
งาน Palliative Care
PMQA
รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
PCU/NPCU
Service Plan


เภสัชกรรมปฐมภูมิ : SAKON SCAN
งานเครื่องสำอาง

ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
ศูนย์ข้อมูล Covid19 สสจ.สกลนคร

งานกองทุนโลกมาลาเรีย

งานระบาดวิทยา
งานโรคเอดส์และวัณโรค
งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง NCD
ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน

โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มี โรค
TO BE NUMBER ONE
งานโรคมะเร็ง
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
งาน EMS

งานอนามัยแม่และเด็ก
   ระบบความเสี่ยงแม่และเด็ก
งานเด็กปฐมวัย
ข้อมูล TSH
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานวัยรุ่น
งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
งานวัยทำงาน
งานผู้สูงอายุ
งานพระสงฆ์
งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
งานหน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล
งานออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง
กีฬาสาธารณสุข

งานแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<อ่านเพิ่ม>>

26 ม.ค. 66 09:48

ประกาศรับสมัครข้าราชการรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<อ่านเพิ่ม>>

26 ม.ค. 66 09:40

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส <<อ่านเพิ่ม>>

23 ม.ค. 66 14:54

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา <<อ่านเพิ่ม>>

23 ม.ค. 66 10:46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<อ่านเพิ่ม>>

22 ธ.ค. 65 08:51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.สกลนคร <<คลิกอ่าน>>

6 ธ.ค. 65 12:24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน <<คลิกอ่าน>>

25 พ.ย. 65 15:39

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา <<คลิกอ่าน>>

24 พ.ย. 65 09:31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) <<คลิกอ่าน>>

18 พ.ย. 65 09:04

ประกาศรับข้าราชการรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

14 พ.ย. 65 13:54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
56
ระเบียนที่ 1 - 10 / 554    
การประเมินบุคคลและผลงาน
การรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
        1. หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข
              ► ว 1376 ลว. 24 มี.ค. 65
        2. แบบฟอร์ม/เอกสาร
20 เม.ย. 65 11:46
การประเมินระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
        1. หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข
        2 แบบฟอร์ม/เอกสาร
20 เม.ย. 65 11:41
การประเมินระดับชำนาญงาน
        1. หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข
        2. แบบฟอร์ม/เอกสาร
20 เม.ย. 65 09:07
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และขอรับเงินประจำตำแหน่ง
     
เอกสาร
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับประเมินและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 30 ก.ย. 65
2 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน 31 ต.ค. 65
3 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (ขอรับเงินประจำตำแหน่ง) 31 ต.ค. 65
4 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (แพทย์-ทันตแพทย์) ระดับชำนาญการ 31 ต.ค. 70
5 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (ระดับเชี่ยวชาญ) 31 ต.ค. 70
6 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ (ระดับชำนาญการพิเศษ) 31 ต.ค. 70
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
รับสมัคร/คัดเลือกบุคลากร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 66
2 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 10 ก.พ. 66
3 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดบชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร 25 ม.ค. 66
4 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 27 ม.ค. 66
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 30 มิ.ย. 66
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3 ก.พ. 66
7 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการพลเรือสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 31 ม.ค. 66
8 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 28 ก.พ. 66
9 รับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 ม.ค. 66
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา 31 ม.ค. 66
11 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 ม.ค. 66
12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 10 ก.พ. 66
13 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.มุกดาหาร 20 ม.ค. 66
14 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร 31 ม.ค. 66
15 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร 20 ม.ค. 66
16 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 25 ม.ค. 66
17 ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลกระบี่ 31 ม.ค. 66
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สสจ.พะเยา 19 ม.ค. 66
19 รับย้ายข้าราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 อัตรา 31 ม.ค. 66
20 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดัชำนาญการพิเศษ สสจ.สระแก้ว 3 ม.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
56
ระเบียนที่ 1 - 20 / 1119    
ประชุม/อบรม/สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Advance Trauma Care for Nurses 25 ก.พ. 66
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 10 ก.พ. 66
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหลักสุตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติที่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)(หลักสุตร 2 เดือน หลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปี 2566 31 ม.ค. 66
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอุรเวชช์สัญจร 25 ม.ค. 66
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสุตรผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 1 เม.ย. 66
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่อง Battle against Problematic Gynecologo with Interdisciplinary Perspectives 21 มี.ค. 66
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 14 ก.พ. 66
8 ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องเต้น) รุ่นที่ 24/2566 4 เม.ย. 66
9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบ้ัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด NICU 20 มี.ค. 66
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 25 ม.ค. 66
11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (4เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2566 17 ก.พ. 66
12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูการกลืน เรื่อง Dysphagia Evalualuation and Intervention in Common Clinical Practices 31 มี.ค. 66
13 ขอเชิยเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6 17 มี.ค. 66
14 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสุง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ส.ค. 66
15 ขอเรียนเชิญให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมูนลนิธิสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กระพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.2566 1 มี.ค. 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
117
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1755    
ศึกษาต่อ
     
ข่าวศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 15 ม.ค. 56
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 รุ่นที่ 25 1 ก.พ. 56
3 คณะสาธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 19 เม.ย. 56
4 เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การจัดการสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
5 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 5 / 55    
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
     
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 31 พ.ค. 66
2 โปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก สำหรับการปาฐกถา วีกิจ วีรานุวัตติ์ และ Presidential Lecture ประจำปีพุทะศักราช 2566 23 เม.ย. 66
3 การเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 31 ต.ค. 65
4 ขอเชิญเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 31 ต.ค. 65
5 ขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565 31 ส.ค. 65
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 5 / 29    
การนำเนอผลงานวิชาการ
     
เสนอผลงานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญส่งบทคงวามวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 31 มี.ค. 66
2 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 3 มี.ค. 66
3 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 25 ม.ค. 66
4 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พังงา 19 ม.ค. 66
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ ระดับนานาชาติ องค์กรผู้บริหารคณะกรรมการทันตแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 19 เรื่อง Novel Challenges in Dental Practice and Research 4 พ.ย. 65
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 5 / 16    
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
การมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบัติราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบการลา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การลาศึกษาต่อและฝึกอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร/
แบบฟอร์ม/ใบลาประเภทต่างๆ
 

ทำเนียบบุคลากร

นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอรพินท์  วรรณขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญญาวดี จันทรโสภณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสมรรถชัย  ยาทองไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางศิริพร  ฉ่ำมณี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนัชชา  แสนหูม
นักทรัพยากรบุคคล
นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววริศรา  ประทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7